Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”) uprzejmie informujemy, że:

1)    
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Dorota Tkaczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „IT Solution Dorota Tkaczyk”, numer NIP: 9191837913, REGON: 526261756, adres korespondencyjny: Stafankowice-Kolonia 33, 22-500 Stefankowice-Kolonia (dalej: „Administrator”).

2)    
Adres do korespondencji: Stafankowice-Kolonia 33, 22-500 Stefankowice-Kolonia

3)    
Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: (pomoc@allenarzedzie.pl) lub korespondencyjnie pod adresem wskazanym w pkt 2 powyżej.

4)    
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

a)    zawarcie oraz wykonywanie umowy oraz podejmowanie działań przed jej zawarciem,

b)    spełnienie przez Administratoraobowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa,

c)    realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym dochodzenie, ustalenie i obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa.

5)    
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:

a)    niezbędność do wykonania Umowy lubdo podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem Umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b)    konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

c)    niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora wynikających z obrony przed roszczeniami i dochodzeniem roszczeń w drodze postępowania sądowego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6)    
Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia Umowy, gdyż w przypadku odmowy ich podania Umowa nie będzie mogła być realizowana. W celach wymienionych w punkcie 4 możemy przetwarzać takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania / korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.

7)    
Odbiorcami danych osobowych mogą zostać:

a)    uprawnione podmioty i organy publiczne,

b)    podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, na podstawie zawartych z Administratorem umów.

8)    Administrator może powierzyć Pani /Pana dane podmiotom przetwarzającym dane osobowe, m.in. podmiotom zarządzającym systemami informatycznymi służącymi do realizacji umowy, podmiotom świadczącym usługi księgowe, pocztowe, archiwizacyjne lub prawne, z zastrzeżeniem, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie stosownej umowy powierzenia i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom podatkowym.

9)    
Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.

10) Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane uzależniony jest od: czasu obowiązywania Umowy, mających zastosowanie przepisów prawa, okresu, który okaże się niezbędny do obrony przed roszczeniami i ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora.

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

12)  W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

13) Informujemy o przysługującym Pani / Panu prawie do:

a)     dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii,

b)    sprostowania swoich danych,

c)    żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

d)    przenoszenia danych,

e)    usunięcia danych, jeżeli nie jest realizowany żaden inny cel przetwarzania, np. realizacja Umowy,

f)     wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),

g)    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację.

14)  Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie na adres wskazany w punkcie 2 powyżej lub elektronicznie na adres e-mailwskazany w punkcie 3 powyżej.