REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną)

§ 1

Definicje

Usługodawca – Dorota Tkaczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „IT SOLUTION Dorota Tkaczyk”, numer NIP: 9191837913, numer REGON: 526261756, adres korespondencyjny: Stefankowice-Kolonia 33, 22-500 Stefankowice-Kolonia, adres poczty elektronicznej: pomoc@allenarzedzie.pl

Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej, która korzysta z usługi, o jakiej mowa w niniejszym Regulaminie.

Usługa – usługa polegająca na dostarczeniu Usługobiorcy kalkulatora kosztów

sprzedażowych na platformie Allegro, szczegółowo zdefiniowana w paragrafie 3 Regulaminu.

Serwis – system aplikacji internetowych stanowiących zbiór dokumentów statycznych i dynamicznych, zawierających pliki, w tym graficzne, skrypty oraz inne elementy zbioru połączone wzajemnymi relacjami udostępniony pod domeną AlleNarzedzie.pl.

Cennik – dokument zawierający informacje o obowiązujących cenach Usługi świadczonej przez Usługodawcę, dostępny pod adresem: https://allenarzedzie.pl/subskrypcja

§ 2

Postanowienia ogólne

Właścicielem Serwisu jest Usługodawca.

Regulamin określa rodzaje oraz warunki dostarczania Usługi za pomocą Serwisu przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z Serwisu, jak również warunki zawierania umów, sposoby płatności za Usługę, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

Regulamin jest dostępny w Serwisie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie, zapisanie i wydrukowanie.

Usługodawca uprawiony jest do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje poprzez zamieszczenie w Serwisie stosownego komunikatu. Usługobiorcy zarejestrowani w Serwisie zostaną dodatkowo poinformowani o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail. Do dostarczonej Usługi ma zastosowanie Regulamin w brzmieniu obowiązującym na dzień jej zakupu.

Zabronione jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści innych niż określone Regulaminem, reklamowych lub o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać wadliwe funkcjonowanie Serwisu lub narażających Usługodawcę na szkodę. W razie zauważenia przez Usługodawcę takich treści lub otrzymania wiarygodnej informacji o bezprawnym charakterze danych dostarczanych przez Użytkownika, Usługodawca może uniemożliwić Usługobiorcy możliwość korzystania z Serwisu.

§ 3

Specyfikacja Usługi

Usługodawca świadczy usługę elektroniczną polegającą na obliczaniu, szacowaniu i

wizualizacji kosztów sprzedażowych na platformie Allegro („Usługa”).

Obliczenia i informacje zawarte w Usłudze mają charakter wyłącznie informacyjny.

Wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Usługi są następujące: infrastruktura techniczna w postaci urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądania jej zasobów.

Szczegółowy Cennik Usługi, zawierający rodzaje dostępnych abonamentów znajduje się pod adresem https://allenarzedzie.pl/subskrypcja/ Usługodawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Cenniku.

§ 4

Zawarcie umowy o świadczenie Usługi drogą elektroniczną

Podstawą rozpoczęcia świadczenia Usługi jest rejestracja Usługobiorcy w Serwisie oraz akceptacja niniejszego Regulaminu. Rejestracja możliwa jest poprzez podanie przez Usługobiorcę adresu e-mail oraz wpisanie hasła.

Po dokonaniu rejestracji, Usługobiorca otrzyma wiadomość e-mail informującą o założeniu konta w Serwisie.

Usługa świadczona jest na podstawie umowy zawieranej między Usługobiorcą i Usługodawcą w chwili założenia konta w Serwisie.

Umowa zawierana jest na czas nieoznaczony.

Usługodawca świadczy Usługę po uiszczeniu przez Usługodawcę płatności zgodnie z Cennikiem.

Usługobiorca otrzyma dostęp do Usługi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie Usługodawcy.

Jeżeli z powodu zaistnienia siły wyższej lub innej poważnej przeszkody zaistniałej po stronie Usługodawcy, Usługa nie będzie mogła zostać niezwłocznie zrealizowana, Usługodawca powiadomi o tym Usługobiorcę za pomocą wiadomości e-mail. Jeżeli Usługobiorca nie zaakceptuje zmienionego terminu realizacji Usługi, wszystko, co do tej pory Strony świadczyły ulegnie zwrotowi w stanie niezmienionym i żadna ze Stron nie będzie podnosić wobec siebie jakichkolwiek roszczeń z tytułu braku realizacji Usługi lub ewentualnych szkód spowodowanych tym faktem.

§ 5

Płatności

Płatność za Usługę dokonywana jest z góry.

Akceptowanymi formami płatności są:

Przelew bezpośredni,

Przelew za pośrednictwem operatora płatności online PayU.

Dane rachunku Usługodawcy: …………………..

§ 6

Odstąpienie. Wypowiedzenie umowy

Usługobiorca będący konsumentem może bez podawania przyczyny od umowy odstąpić, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, należy przesłać w formie wiadomości e-mail na adres Usługodawcy: pomoc@allenarzedzie.pl

W przypadku odstąpienia od umowy po otrzymaniu przez Usługobiorcę dostępu do Usługi, Usługodawca dokona zwrotu zapłaconej ceny w wartości proporcjonalnie niższej, uwzględniając czas używania Usługi przed datą odstąpienia od umowy.

Usługodawca dokona zwrotu zapłaconej ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę.

Zarówno Usługodawca, jak i Usługobiorca może rozwiązać umowę z zachowaniem okresu  wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia kończy się wraz z upływem czasu, na jaki Usługobiorca wykupił abonament na Usługę. Po tym dniu konto Usługobiorcy w Serwisie zostanie usunięte. Aby wypowiedzenie było skuteczne, powinno zostać złożone drugiej Stronie za pomocą wiadomości e-mail.

§ 7

Kontakt. Reklamacje

Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą w sprawie Usługi, w tym składać

reklamacje poprzez przesłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy: pomoc@allenarzedzie.pl

Zgłoszenia i reklamacje powinny zawierać opis zdarzenia lub problemu będącego przedmiotem zgłoszenia lub reklamacji oraz dane kontaktowe, umożliwiające przekazanie przez Usługodawcę odpowiedzi.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Usługobiorcę i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty jej otrzymania.

§ 8

Dane osobowe Usługobiorcy

Administratorem danych osobowych Usługobiorcy jest Usługodawca, tj. Dorota Tkaczyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „IT SOLUTION Dorota Tkaczyk”, numer NIP: 9191837913, numer REGON: 526261756, adres korespondencyjny: Stefankowice-Kolonia 33, 22-500 Stefankowice-Kolonia.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności pod adresem https://allenarzedzie.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 9

Postanowienia końcowe

Z uwagi na informacyjny charakter Usługi, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za decyzje finansowe lub sprzedażowe podjęte przez Usługobiorcę z wykorzystaniem obliczeń lub informacji uzyskanych za pomocą Usługi.

Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby obliczenia i informacje objęte Usługą precyzyjnie odzwierciedlały koszty ponoszone przez Usługobiorcę według określonych parametrów sprzedaży, jednakże nie może zagwarantować, że będą one w pełni zgodne z faktycznie poniesionymi opłatami na platformie Allegro.

Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa lub innymi zobowiązaniami powstałymi między Usługodawcą a Usługobiorcą.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w tym ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innych obowiązujących przepisów prawa.

Uznanie za nieważne któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

W przypadku wystąpienia sporu wynikającego z umowy Usługobiorca i Usługodawca w pierwszej kolejności podejmą starania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku, gdy stronom nie uda się osiągnąć porozumienia, spór zostanie rozstrzygnięty przez właściwy sąd powszechny.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 października 2023 roku.